AVISO LEGAL E TERMOS DE USO

Neste espazo, o USUARIO, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e nós como responsables desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación. UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S. L. Como responsable desta web, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos nosos usuarios.

Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente co RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter persoal) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantías dos dereitos dixitais.

CONDICIÓNS XERAIS DE USO

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas da web, integrantes do sitio web de www.caminoaorespecto.gal incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web, www.caminoaorespecto.gal (“Usuario”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal www.caminoaorespecto.gal

DATOS PERSOAIS QUE SOLICITAMOS E COMO O FACEMOS

Ler Política de Privacidade.

COMPROMISOS E OBRIGACIÓNS DOS USUARIOS

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con www.caminoaorespecto.gal

Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Respecto dos contidos desta web, prohíbese a súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares; Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares; A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web, www.caminoaorespecto.gal, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de www.caminoaorespecto.gal ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web.

Con todo, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto www.caminoaorespecto.gal non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados polo usuario a www.caminoaorespecto.gal poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a www.caminoaorespecto.gal, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos. A comunicación entre os usuarios e www.caminoaorespecto.gal utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos a https, por tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

RECLAMACIÓNS

www.caminoaorespecto.gal informa que existen follas de reclamación ao dispor de usuarios e clientes. O Usuario poderá realizar reclamacións solicitando a súa folla de reclamación ou remitindo un correo electrónico a contacto@caminoaorespecto.gal indicando o seu nome e apelidos, o servizo e/ou produto adquirido e expoñendo os motivos da súa reclamación.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

Por se pode ser do teu interese, para someter as túas reclamacións podes utilizar tamén a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Final del formulario.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de www.caminoaorespecto.gal

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de www.caminoaorespecto.gal. O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia a www.caminoaorespecto.gal indicando:

  •  Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
  • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

ENLACES EXTERNOS

As páxinas da web www.caminoaorespecto.gal podería proporcionar ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros. O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns. www.caminoaorespecto.gal non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao Usuario por acceso ás devanditos ligazóns.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O Prestador non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

  • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contados.
  • A existencia de virus, programas maliciosos.
  • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal.
  • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web.

O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Con carácter xeral as relacións entre www.caminoaorespecto.gal cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais.

CONTACTO

No caso de que calquera Usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal www.caminoaorespecto.gal, por favor diríxase a contacto@caminoaorespecto.gal

De parte do equipo que formamos UNA GRUPO IDEAS FACTORY, S.L. agradecémosche o tempo dedicado en ler este Aviso Legal.