BASES DE PARTICIPACIÓN E CONSENTEMIENTO PARA O TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL:

  • Se marcas este recadro que aparece sobre este texto, estará a declarar:
  • Que ERES maior de 16 anos.
  • Que no suposto de que esté inscribindo a persoas menores de 16 anos, ti es a persoa responsable sobre este/a menor/a e non farás públicas imaxes vencelladas a este Evento nas que se poida identificar ao/a menor/a participante.
  • Que a información que nos proporcionaches durante o proceso de rexistro e/ou inscrición é veraz.
  • Que acepta incondicionalmente os termos e condicións que figuran no Aviso Legal, a Política de Privacidade e a Política de Cookies cuxos ligazóns aparecen, ademais de aquí, ao final desta páxina web.
  • Que aceptas as bases de participación recollidas a continuación:  

1. Para participar debe encher o formulario de inscrición incluído na web caminoaorespecto.gal ata o 27 de novembro as 12:00h. 

2. Tras a súa inscrición recibirá no enderezo electrónico facilitado o/os dorsal/dorsais en formato pdf. cos seus datos de participación. 

3. Desde o día 22 ata o 30 de novembro, poderá camiñar e enviarnos a túa foto ou vídeo co/s dorsal/dorsais. Dado que a Andaina orixinal constaba de 5 quilómetros, nesta edición contabilizaranse 5 quilómetros percorridos por persoa participante, salvo aquelas persoas que nos envién o número total de quilómetros realizados

  • Que nos estás dando o teu consentimento expreso para que os teus datos de carácter persoal contidos no presente formulario sexan tratados por Una Grupo Ideas Factory S.L. con CIF B36532034, domicilio social en Avenida Barcelona, 33 Local 1A 15706 Santiago de Compostela e email info@unagrupo.com en adiante, a entidade organizadora: para os seguintes fins:

a. Rexistrarche como participante e inscribirche no evento. O Responsable do Tratamento dos teus datos para as indicadas finalidades é a mesma Entidade organizadora con CIF  B36532034.

b. Xestionar a túa participación no Evento, para o que os teus datos serán comunicados ao organizador do mesmo, para todos os fins e, en particular, para publicar o teu nome, fotografías e vídeos de Vde, , así como para a captación ou fixación da túa imaxe durante o Evento, e os momentos anteriores e posteriores ao mesmo, en calquera material fotográfico ou  videográfico.

c. Difundir o Evento por calquera medio visual ou audiovisual, incluídos internet e redes sociais, o que pode comportar a difusión da túa participación no mesmo. Dita difusión poderá ser realizada por:

A Entidade organizadora (con CIF  B36532034, domicilio social en Avenida Barcelona, 33 Local 1A 15706 Santiago de Compostela, teléfono 628 336 283 e email info@unagrupo.com), organizadora do Evento, para difundir o propio Evento e sucesivas edicións do mesmo ou outros Eventos similares organizados por Una Grupo Ideas Factory S.L., con fins informativos ou publicitarios, se non revogas o teu consentimento e, en todo caso, sen contraprestación.

No caso de que revogues o consentimento que agora outorga, os teus datos persoais deixarán de ser tratados e se arquivarán durante o tempo necesario para facer fronte a calquera reclamación legal.

d. Analizar os teus datos personais con fins de prospección de mercado e marketing electrónico, para enviarte información publicitaria de produtos e servicios do organizador Entidade organizadora* (con CIF B36532034, domicilio social en Avenida Barcelona, 33 Local 1A 15706 Santiago de Compostela, teléfono 623 336 283 e email info@unagrupo.com.) 

Revogación do consentimento.- Trataremos os teus datos en tanto non retires o consentimento que agora nos outorgas, retirada que podes realizar en calquera momento, con efectos instantáneos, dirixíndote por correo postal ao domicilio social da Entidade Organizadora. Así mesmo, e respecto da canle de mensaxería instantánea soamente, poderás darte de baixa nel respondendo coa palabra “baixa” a calquera dos que recibas. No caso de que a revogación do consentimento se realice antes da data do Evento, debes saber que iso comportará a túa baixa inmediata no mesmo, no que non poderás participar salvo que volva completar todo o proceso de inscrición.

Conservación dos teus datos persoais.- A Entidade organizadora* adoptou as correspondentes medidas de seguridade para a conservación e custodia dos Teus datos de carácter persoal, e designou a un Delegado de Protección de Datos, a pesar de non estar obrigada a iso, ao que pode contactar no domicilio social: Avenida Barcelona, 33 Local 1A 15706 Santiago de Compostela a través da dirección electrónica info@unagrupo.com.

Calquera que sexa a razón pola que termine o tratamento dos teus datos de carácter persoal, conservaremos os teus datos debidamente arquivados para facer fronte a eventuais responsabilidades legais, durante un prazo máximo de cinco anos.

Posibilidade de formular reclamacións ante a  AEPD.- En todo caso, lembrámoste expresamente que tes dereito a formular as reclamacións que estime oportunas ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), con sede en Madrid, rúa de Jorge Juan 6 (CP 28001), ou ante os organismos equivalentes das Comunidades Autónomas.

*Entidade Organizadora: Una Grupo Ideas Factory.