POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Finalidades: en cumprimento do disposto no Regulamento Europeo 2016/679 Xeral de Protección de Datos, informámosche de que trataremos os datos que nos facilitas para: Xestionar a contratación de servizos que realice a través da Plataforma, así como a facturación e entrega correspondente.Remitir periodicamente comunicacións sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coas actividades desenvolvidas pola Entidade organizadora* por calquera medio (teléfono, correo postal ou email), salvo que se indique o contrario ou a persoa usuaria se opoña ou revogue o seu consentimento. Remitir información comercial e/ou promocional relacionada co sector de servizos contratados e valor engadido para usuarios finais, salvo que se indique o contrario ou o usuario se opoña ou revogue o seu consentimento. Dar cumprimento ás obrigacións legalmente establecidas, así como verificar o cumprimento das obrigacións contractuais, incluida a prevención de fraude. Cesión de datos a organismos e autoridades, a condición de que sexan requiridos de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias.

Categorías de datos: derivada das finalidades antes mencionadas, desde a Entidade organizadora* xestionamos as seguintes categorías de datos: Datos identificativos. Metadatos de comunicacións electrónicas. Datos de información comercial. No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, eximindo á Entidade organizadora* de calquera responsabilidade neste sentido. Con todo, A ENTIDADE ORGANIZADORA poderá levar a cabo as verificacións para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

Lexitimación: Respecto a navegación e uso do noso sitio web, trataremos os seus datos para: Ofrecer ao usuario unha navegación máis personalizada. Coñecemento das horas de maior afluencia de visitas na web así como realizar axustes precisos para evitar problemas de acceso. Coñecemento da efectividade dos distintos botóns e ligazóns que apuntan ao noso servidor, co fin de potenciar aqueles que ofrezan mellores resultados. Mantemento dun rexistro da actividade do usuario vía web. A prevención e investigación da fraude. En relación cos formularios facilitados para a participación en actividades, proxectos, concursos, solicitude de axudas, eventos, bolsas e/ou cursos, trataremos os seus datos para: Atender e xestionar as consultas e solicitudes que realice a través dos números de teléfono facilitados para ese efecto. Atender e xestionar as suxerencias, reclamacións e outras consultas que realice a través do formulario correspondente.

Prazo de Conservación dos Datos: a Entidade organizadora* conservará os datos persoais dos usuarios unicamente durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recolleitos, mentres non revogue os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manterá a información bloqueada durante os prazos legalmente establecidos.

Destinatarios: Os teus datos poderán ser cedidos á Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia. Tamén poderán ser cedidos ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado nos casos que exista unha obrigación legal. Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade, cando así o estableza a normativa vixente.

Seguridade da Información: Tes dereito a obter confirmación sobre se desde a Entidade organizadora* estamos a tratar datos persoais que che concirnan, ou non. Así mesmo, tes dereito a acceder aos teus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás opoñerte ao tratamento dos teus datos. A Entidade organizadora deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Así mesmo, podes exercer o dereito á  potabilidade dos datos, así como retirar os consentimentos facilitados en calquera momento, sen que iso afecte á  licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Se desexas facer uso de calquera dos teus dereitos podes dirixirte a contacto@caminoaorespecto.gal

Por último, informámosche que podes dirixirte a Axencia Española de Protección de Datos e demais organismos públicos competentes para calquera reclamación derivada do tratamento dos teus datos persoais.

Modificación da política de privacidade: a Entidade organizadora* poderá modificar a presente Política de Privacidade en calquera momento, sendo publicadas as sucesivas versións no Sitio web. En calquera caso, a Entidade organizadora comunicará con aviso previo as modificacións da presente política que afecten os usuarios a fin de que poidan aceptar as mesmas. A presente Política de Privacidade atópase actualizada a data 09/11/2020 (España). Reservados todos os dereitos. Se o desexas tamén podes consultar a nosa Política de Cookies. Responsable: a Entidade organizadora. Domicilio social: Avda. Barcelona, 33 Local 1A 15706 Santiago de Compostela. CIF:  B36532034. Teléfono: 628 336 283. Correo Electrónico: contacto@caminoaorespecto.gal. Nome do dominio: www.caminoaorespecto.gal.

*Entidade Organizadora: Una Grupo Ideas Factory.